Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych (COVID)

Jesteś tutaj

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych (COVID)

Regulamin uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w Teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczególne zasady uczestniczenia  w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich (zwanym dalej „Teatrem”). 

2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kultura....

II

Zasady udziału widzów w wydarzeniach

1. Każdy widz jest obowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz poleceń obsługi widowni w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Na terenie Teatru widzowie są zobowiązani do:

1)  używania płynu odkażającego do rąk dostępnego przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru oraz 

2) zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej w postaci maseczki, zapewnionej we własnym zakresie. 

3. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników obsługi widowni Teatru w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana. Teatr ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

III

ORGANIZACJA WIDOWNI

1. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów. 

2. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych, a w przypadku budynków posiadających więcej niż jedno wejście w podziale na możliwie największą liczbę wejść.

3. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu  będą najpierw osoby starsze oraz niepełnosprawne. 

4. Przy wejściu pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając widzów stopniowo do Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, posiada ważny bilet.

4. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie. za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru. Teatr zastrzega, iż w przypadku miejsc numerowanych mogą one ulec zmianie.

6. W przypadku gdy w obiekcie znajduje się klika wyjść Pracownicy obsługi widzów odpowiednio kierują widzów do najbliższych wyjść.

IV

Zasady bezpieczeństwa stosowane przez Teatr

1. Na terenie wydarzenia oraz terenie Teatru rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominających o obowiązku noszenia maseczek.

2. Na terenie wydarzenia oraz na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym, w strefie głównej foyer, w oznaczonych miejscach na poszczególnych piętrach oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu oraz środki do mycia.

3. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.

4. Podczas spektaklu służby porządkowe dokonują dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych: przed i po przerwie.

5. Sala widowiskowa jest wietrzona i wentylowana przed, w trakcie i po spektaklu (z wyłączeniem systemów w obiegu zamkniętym niewyposażonych w filtry HEPA).

6. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.

7. Pracownicy obsługi widzów dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.

8. Personel Teatru (w szczególności: pracownicy obsługi widzów, pracownicy ochrony, pracownicy służb sprzątających, kasjerzy) w czasie otwarcia Teatru dla widzów wykonuje czynności w maseczkach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek   .

9. Personel Teatru zostanie przeszkolony przed wydarzeniem w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi widzów.

10. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu Teatru biorących udział w danym wydarzeniu.

11. Na terenie wydarzenia i Teatru: w toaletach oraz przy wyjściach z Teatru zostały rozmieszczone zamykane, specjalnie oznakowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

12. W Teatrze wyznaczono koordynatora do spraw zdrowotnych i bezpieczeństwa sanitarnego.

13. Lada oraz czytniki płatności są poddawane częstej dezynfekcji.

 

V

POLITYKA INFORMACYJNA

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem:www.teatr-zydowski.art.pl, a także wywieszony przed wejściem do Teatru, w kasie biletowej.

2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest wymagane przed zakupem biletu.

3. Dokonanie zakupu Biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.  

6. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

7. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie