קאָנטאקט

קאָנטאקט

יידישער טעאטער אויפן נאָמען פון אסתר רחל און אידא קאמינסקא

סענאטאָרסקע גאס 35, ווארשע 00-099

טעל: 22-6206281, 22-6207025

דירעקטאָרין

גאָלדע טענצער

golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl

סעקרעטאריאט

טעל: 22-5262015, 22-5262042

sekretariat@teatr-zydowski.art.pl

קאסע

kasa@teatr-zydowski.art.pl

קאסע אינעם גארניזאָן קלוב
אליי ניעפּאָדלעגלאָשטשי 141
מאָנטיק-פרייטיק
11.00-14.00, 15.00-18.00

שבת
12.30-19.00

זונטיק
14.30-18.00

קאסע אויף דער סענאטאָרסקע גאס

מיטוואָך-שבת
10.00-14.00, 15.00-19.00

זונטיק
10.00-18.00

צענטער פאר יידישער קולטור

אנדערס גאס 15, ווארשע 00-159

דערציערישע און קולטורעלע פּראָיעקטן פונעם צענטער פאר יידישער קולטור

מארטינא סטעטסקיעוויטש
טעל: 22-4099100
jidysz@shalom.org.pl