Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Poszukujemy Głównego księgowego

2024-03-26

Do Teatru Żydowskiego poszukujemy osoby na stanowisko: Główna Księgowa/Główny Księgowy

Zakres obowiązków:

prowadzenie rachunkowości Teatru, w zakresie pełnej księgowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz procedurami wewnętrznymi,

sporządzanie projektów planów finansowych i planów finansowych i finansowo-rzeczowych oraz sprawozdań z ich wykonania zgodnie z wymogami organizatorów,

sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS

odpowiedzialność za poprawność rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT

nadzór nad właściwym wykorzystaniem dotacji przyznanych przez organizatora lub inny podmiot, terminowe rozliczanie dotacji celowych ( bieżących i majątkowych) zgodnie z wymogami zawartych umów,

nadzór nad prawidłowymi rozliczeniami z urzędami skarbowymi w zakresie PIT oraz z ZUS

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Teatru, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

opracowywanie analiz ekonomicznych, inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, zgodnie z oczekiwaniami organizatorów i dyrekcji

nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem,

prowadzenie bieżącej analizy i weryfikacji zapisów kont księgowych oraz danych wprowadzanych do systemu księgowo-płacowego,

nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych stanowiących i nie stanowiących środków trwałych oraz ich umorzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

kształtowanie polityki rachunkowości Teatru, udział w tworzeniu procedur, regulaminów wewnętrznych, usprawnianie procesów księgowych,

nadzór merytoryczny i formalny nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów oraz systemem kontroli wewnętrznej,

organizowanie inwentaryzacji i sprawowanie kontroli pod kątem rzetelności i prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji,

współpraca z audytorami, doradcami oraz instytucjami zewnętrznymi, urzędami skarbowymi i innymi organami administracji publicznej.

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270), zgodnie z którym Głównym Księgowym może być osoba, spełniająca poniższe wymagania:

ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

A ponadto:

bardzo dobra znajomość MS Office, w tym znajomość MS Excel,

doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem,

doświadczenie w pracy w księgowości w instytucji kultury

Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego (CIT, PIT, VAT), ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań

Mile widziane:

znajomość programu PSKP ( płace i kadry)

znajomość programu finansowo-księgowego „FINKA”

Oferujemy:

formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

stabilne warunki zatrudnienia

pracę stacjonarną w biurze zlokalizowanym w Centrum Warszawy przy stacji metra

bilety pracownicze na spektakle,

świadczenia z ZFŚS

nagrody jubileuszowe

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych na adres: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl

Do przesyłanej aplikacji należy załączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35   w celu rekrutacji, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.”