Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Jesteś tutaj

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE ŻYDOWSKIM IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH CENTRUM KULTURY JIDYSZ W WARSZAWIE

I REZERWACJA BILETÓW:

a) BILETY INDYWIDUALNE

1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni Teatru od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub mailowo: bow@teatr-zydowski.art.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy biura ustalane są odrębnie. Rezerwacji można dokonać również osobiście w kasach teatru, telefonicznie lub mailowo: kasa@teatr-zydowski.art.pl

2. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo obsługi mają klienci przebywający fizycznie w kasie teatru. W dni przedstawień kasa jest czynna do rozpoczęcia spektaklu.

3. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Organizacji Widowni imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej.

4. Wszelkie informacje pozyskane przez Teatr w związku z rezerwacją biletów zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia rezerwacji. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia rezerwacji. Osoby udostępniające dane będą proszone o udzielenie odrębnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z rezerwacją będzie Teatr. Osobom, które udostępniły swoje dane w związku z rezerwacją przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz ich poprawiania.

6. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 7 dni przez datą wydarzenia.

7. Termin wykupu biletów zarezerwowanych telefonicznie lub osobiście w Biurze Organizacji Widowni Teatru wynosi 7 dni od daty dokonania rezerwacji jednak nie później niż na 3 dni przed datą wydarzenia. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

8. Pula biletów na dane wydarzenie przeznaczona do rezerwacji jest ograniczona.

9. Rezerwacje i sprzedaż prowadzą również portale: www.ebilet.pl oraz www.eventim.pl

b) BILETY GRUPOWE

1. Rezerwacji biletów grupowych można dokonywać telefonicznie w Biurze Organizacji

Widowni  Teatru  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  9.00-17.00  lub  mailowo:

 

1 Adres: 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35, instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIK/4/99.

bow@teatr-zydowski.art.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy biura ustalane są odrębnie. Rezerwacji można dokonać również osobiście w kasach teatru, telefonicznie lub mailowo: kasa@teatr-zydowski.art.pl.

2. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo obsługi mają klienci przebywający fizycznie w kasie teatru. W dni przedstawień kasa jest czynna do rozpoczęcia spektaklu.

3. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Organizacji Widowni imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej.

4. Wszelkie informacje pozyskane przez Teatr w związku z rezerwacją biletów zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia rezerwacji. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia rezerwacji. Osoby udostępniające dane będą proszone o udzielenie odrębnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z rezerwacją będzie Teatr. Osobom, które udostępniły swoje dane w związku z rezerwacją przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz ich poprawiania.

6. Kasa biletowa na 1 godzinę przed spektaklem nie realizuje sprzedaży ani odbiorów biletów grupowych na Wydarzenia w innych terminach.

7. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 20 biletów na jedno wydarzenie w tym samym terminie. Rezerwacje nie zachowują statusu rezerwacji grupowych jeżeli w momencie wykupu biletów grupa zmniejszyła się poniżej 20 osób.

8. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Biurem Organizacji Widowni lub kasą , nie później niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji, jednak najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru, PEKAO SA WARSZAWA 64 1240 6247 1111 0000 4972 7832 lub gotówką w kasie Teatru. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego, numer rezerwacji oraz datę spektaklu. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

9. Zarezerwowane i opłacone bilety można odbierać w kasie Teatru do dnia wydarzenia. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

 

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

 

1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą kasy Teatru. Godziny otwarcia kas podane są na stronie Teatru.

2. Płatności za bilety w kasach Teatru można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.

Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą.

3. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów na podstawie paragonu wyłącznie z

danymi Kupującego podanymi przy zakupie biletu.

4. Internetowa sprzedaż biletów na wydarzenia odbywające się w Teatrze odbywa się całodobowo przez stronę www.teatr-zydowski.art.pl . W tym przypadku obowiązują

zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów zapisane w regulaminie sprzedaży

on-line.

5. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, emerytom, rencistom, studentom do 25 roku życia, doktorantom, żołnierzom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunowi/opiekunce, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczych, schroniskach wychowawczych, pracownikom instytucji kultury i ZZAP oraz dzieciom holocaustu.

6. Osoba korzystająca z przysługującej zniżki jest zobowiązana do okazania stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy zakupie biletu oraz przy wejściu do Teatru.

7. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia.

8. Wejściówki sprzedawane są na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia pod

warunkiem dostępnych wolnych miejsc siedzących na sali.

9. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.

10. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, co może w szczególności skutkować koniecznością zajęcia miejsca innego niż wskazane na bilecie wskazanego przez obsługę widzów, złożenia oświadczenia, ograniczeniami w sprzedaży biletów lub okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19. 

11. W związku z ograniczeniami, o jakich mowa w ust. 10 Teatr czasowo lub na stałe może wprowadzić dodatkowy rodzaj biletu  - „bilet z certyfikatem Covid”. 

12. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 11, widz może wziąć udział w Wydarzeniu pod warunkiem okazania pracownikowi obsługi widzów przy wejściu do Teatru biletu wraz z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń́ o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się̨ w czasie pandemii COVID-19.

13. Nieokazanie co najmniej jednego z zaświadczeń, o których mowa w ust. 12 skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

 

III. ZWROTY

 

1. Bilety indywidualne zakupione w kasach Teatru można zwracać do 3 dni przed datą

wydarzenia.

2. Bilety grupowe można zwracać do 21 dni przed datą wydarzenia.

3. Zwroty należności za bilety dokonywane są w kasach Teatru jedynie po zwrocie biletu po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury.

4. Zwrotów należności dokonanej przelewem lub kartą płatniczą dokonuje się wyłącznie

w tej samej formie.

5. W przypadku odwołania wydarzenia przez Teatr przysługuje zwrot należności w terminie do 1 miesiąca od planowanej daty wydarzenia lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.

6. Zwrot niewykorzystanych biletów na wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło,

nie jest możliwy.

 

IV. INFORMACJE DLA WIDZÓW

 

1. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc

parkingowych w okolicach Teatru może opóźnić przybycie widzów na spektakl.

2. Widzowie posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu do Teatru do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.

3. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

4. Na widowni panuje absolutny zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.

5. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe.

6. Nagrywanie dźwięku,  fotografowanie  lub  filmowanie  podczas  wydarzeń  jest zabronione.

7. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.

8. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadku naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) administrator danych osobowych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.

2. Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Dane osobowe wskazane w pkt 1 powyżej będą przechowywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania interesu administratora.

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Widzowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Widzowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres: iod@teatr-zydowski.art.pl. lub w formie ustnej (telefonicznej).

8. Widzowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, gdy spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków opisany w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Widzowi przysługuj prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Poprzez wzięcie udziału w oglądaniu spektaklu, widzowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz.

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy.

 

Załączniki