Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Jesteś tutaj

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE ŻYDOWSKIM IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH CENTRUM KULTURY JIDYSZ W WARSZAWIE

I. REZERWACJA BILETÓW

a) BILETY INDYWIDUALNE

 1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni Teatru od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub mailowo: bow@teatr-zydowski.art.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy biura ustalane są odrębnie. Rezerwacji można dokonać również osobiście w kasach teatru, telefonicznie lub mailowo: kasa@teatr-zydowski.art.pl
 2. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo obsługi mają klienci przebywający fizycznie w kasie teatru. W dni przedstawień kasa jest czynna do rozpoczęcia spektaklu.
 3. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Organizacji Widowni imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, przetwarzane są przez Teatr zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w rozdziale V.
 5. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 7 dni przez datą wydarzenia.
 6. Termin wykupu biletów zarezerwowanych telefonicznie lub osobiście w Biurze Organizacji Widowni Teatru wynosi 7 dni od daty dokonania rezerwacji jednak nie później niż na 3 dni przed datą wydarzenia. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.
 7. Pula biletów na dane wydarzenie przeznaczona do rezerwacji jest ograniczona.
 8. Rezerwacje i sprzedaż prowadzą również portale: www.ebilet.pl oraz www.eventim.pl

b) BILETY GRUPOWE

 1. Rezerwacji biletów grupowych można dokonywać telefonicznie w Biurze Organizacji Widowni Teatru od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub mailowo: bow@teatr-zydowski.art.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy biura ustalane są odrębnie. Rezerwacji można dokonać również osobiście w kasach teatru, telefonicznie lub mailowo: kasa@teatr-zydowski.art.pl
 2. Telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo obsługi mają klienci przebywający fizycznie w kasie teatru. W dni przedstawień kasa jest czynna do rozpoczęcia spektaklu.
 3. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Organizacji Widowni imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, przetwarzane są przez Teatr zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w rozdziale V.
 5. Kasa biletowa na 1 godzinę przed spektaklem nie realizuje sprzedaży ani odbiorów biletów grupowych na Wydarzenia w innych terminach.
 6. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 20 biletów na jedno wydarzenie w tym samym terminie. Rezerwacje nie zachowują statusu rezerwacji grupowych jeżeli w momencie wykupu biletów grupa zmniejszyła się poniżej 20 osób.
 7. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Biurem Organizacji Widowni lub kasą , nie później niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji, jednak najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru, PEKAO SA WARSZAWA 64 1240 6247 1111 0000 4972 7832 lub gotówką w kasie Teatru. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego, numer rezerwacji oraz datę spektaklu. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.
 8. Zarezerwowane i opłacone bilety można odbierać w kasie Teatru do dnia wydarzenia. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzą kasy Teatru. Godziny otwarcia kas podane są na stronie Teatru.
 2. Płatności za bilety w kasach Teatru można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
  Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą.
 3. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów na podstawie paragonu wyłącznie z danymi Kupującego podanymi przy zakupie biletu.
 4. Internetowa sprzedaż biletów na wydarzenia odbywające się w Teatrze odbywa się całodobowo przez stronę www.teatr-zydowski.art.pl . W tym przypadku obowiązują zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów zapisane w regulaminie sprzedaży on-line.
 5. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, emerytom, rencistom, studentom do 25 roku życia, doktorantom, żołnierzom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunowi/opiekunce, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczych, schroniskach wychowawczych, pracownikom instytucji kultury i ZZAP oraz dzieciom holocaustu.
 6. Osoba korzystająca z przysługującej zniżki jest zobowiązana do okazania stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy zakupie biletu oraz przy wejściu do Teatru.
 7. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia.
 8. Wejściówki sprzedawane są na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia pod warunkiem dostępnych wolnych miejsc siedzących na sali.
 9. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 10. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, co może w szczególności skutkować koniecznością zajęcia miejsca innego niż wskazane na bilecie wskazanego przez obsługę widzów, złożenia oświadczenia, ograniczeniami w sprzedaży biletów lub okazania certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19. 
 11. W związku z ograniczeniami, o jakich mowa w ust. 10 Teatr czasowo lub na stałe może wprowadzić dodatkowy rodzaj biletu  - „bilet z certyfikatem Covid”. 
 12. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 11, widz może wziąć udział w Wydarzeniu pod warunkiem okazania pracownikowi obsługi widzów przy wejściu do Teatru biletu wraz z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń́ o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się̨ w czasie pandemii COVID-19.
 13. Nieokazanie co najmniej jednego z zaświadczeń, o których mowa w ust. 12 skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

III. ZWROTY

 1. Bilety indywidualne zakupione w kasach Teatru można zwracać do 3 dni przed datą wydarzenia.
 2. Bilety grupowe można zwracać do 21 dni przed datą wydarzenia.
 3. Zwroty należności za bilety dokonywane są w kasach Teatru jedynie po zwrocie biletu po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury.
 4. Zwrotów należności dokonanej przelewem lub kartą płatniczą dokonuje się wyłącznie w tej samej formie.
 5. W przypadku odwołania wydarzenia przez Teatr przysługuje zwrot należności w terminie do 1 miesiąca od planowanej daty wydarzenia lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.
 6. Zwrot niewykorzystanych biletów na wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy.

IV. INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Teatru może opóźnić przybycie widzów na spektakl.
 2. Widzowie posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu do Teatru do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 3. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.
 4. Na widowni panuje absolutny zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów.
 5. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe.
 6. Nagrywanie dźwięku,  fotografowanie  lub  filmowanie  podczas  wydarzeń  jest zabronione.
 7. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadku naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz z siedzibą przy ul. Senatorskiej 35, 00-099 Warszawa.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:
  • pisemnie, na adres: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa,
  • mailowo, na adres iod@teatr-zydowski.art.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, na podstawie umowy zawartej z Kupującym, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji lub do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, (np. w związku z obsługą systemów informatycznych, kanałów sprzedaży lub świadczące usługi księgowe), na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także do usunięcia jeśli są zbędne do realizacji celu którego dotyczą a obowiązek ich przetwarzania nie wynika z odrębnych przepisów. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.