Deklaracja dostępności Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

Deklaracja dostępności

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy graficzne mogą nie mieć uzupełnionego tekstu alternatywnego (alt).
 • Nie wszystkie pliki wideo są uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących.
 • Niektóre strony mogą nie posiadać poprawnej struktury (hierarchi) nagłówków H1-H6.
 • Pola i przyciski formularza zapisu na newsletter nie są właściwie opisane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Gruszczyńska .
 • E-mail: n.gruszczynska@teatr-zydowski.art.pl
 • Telefon: tel.: 22 526 20 22 / kom. 505 455 439

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
 • Adres: ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
 • E-mail: seketariat@teatr-zydowski.art.pl
 • Telefon: 22 526 20 15

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Duża scena - mieści się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa przy al. Niepodległości 141a – scena, z której teatr korzysta gościnnie 

Przed wejściem głównym do budynku Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa , przy schodach z lewej strony, znajduje się platforma dla niepełnosprawnych ruchowo. Obok platformy jest dzwonek łączący z ochroną, która każdorazowo wychodzi z budynku i pomaga w obsłudze. Na widowni jest 10 miejsc wydzielonych specjalne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wzdłuż barierki ochronnej, do których jest bezpośredni wjazd.

Toaleta

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa: w holu głównym, obok ochrony znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której można dostać się za pomocą platformy.

Dojazd

• Najbliższe przystanki autobusowe:

Madalińskiego 03 i 04 (ul. Madalińskiego), Madalińskiego 01 i 02 (al. Niepodległości)

• Najbliższa stacja metra:

Metro Racławicka (ok. 350 m), Metro Pole Mokotowskie (ok. 650 m)

• Najbliższy przystanek tramwajowy:

Metro Pole Mokotowskie 03 i 04 (al. Niepodległości - ok. 650 m)

 2. Scena kameralna - mieści się w tymczasowej siedzibie teatru na ul. Senatorskiej 35 

Do budynku przy Senatorskiej znajduje się bezpośredni podjazd dla wózków inwalidzkich i można wjechać bezpośrednio na salę, jednakże ze względu na małą przestrzeń i różne ustawienia sceny w zależności od spektaklu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widowni z zapytaniem, czy na dany spektakl są przewidziane miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ewentualnie zgłoszenie wcześniej takiej potrzeby, wtedy w miarę możliwości będziemy starali się dostosować przestrzeń na widowni.

Dojazd

• Najbliższe przystanki autobusowe:

Pl. Bankowy 01 i 04, Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 (al. Solidarności), Bielańska 01 (ul. Bielańska)

• Najbliższa stacja metra:

Metro Ratusz Arsenał (ok. 450 m)

• Najbliższe przystanki tramwajowe:

Pl. Bankowy 07 i 08, Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 (al. Solidarności)

Parking

W pobliżu teatru znajduje się parking miejski z 2 wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych (ok. 50 m)

Program

Dostępność komunikacyjna repertuaru

Spektakle wystawiane w języku jidysz oraz z napisami na żywo:

„Dybuk” – spektakl w j. polskim i jidysz z napisami w j. polskim (tłumaczenia fragm. jidysz)

„Dus Buch Fyn Gan Ejdn/Księga Raju” - spektakl w jidysz z napisami w j. polskim

„Pieśni getta” – spektakl w jidysz z napisami w j. polskim

„Jentl” – spektakl w j. polskim z napisami w j. ukraińskim i j. angielskim

„Der Szturem. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy” - spektakl w jidysz z napisami w j. polskim i j. angielskim

„Chumesz Lider” – spektakl w jidysz z napisami w j. polskim

„Miasteczko Kasrylewka” - spektakl w jidysz z napisami w j. polskim