Regulamin sprzedaży online

Jesteś tutaj

Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W TEATRZE ŻYDOWSKIM IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH CENTRUM KULTURY JIDYSZ W WARSZAWIE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIK/4/99, NIP 525-000-97-95 adres e-mail bow@teatr-zydowski.art.pl telefon (22) 620 7025.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia odbywające się w Teatrze, bądź organizowane lub współorganizowane przez Teatr.
 3. Zakup biletów na wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.teatr-zydowski.art.pl jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych – połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej takiej jak: Firefox wersja 30 lub nowsza, Chrome wersja 35 lub nowsza, Internet Explorer wersja 10 lub nowsza itp., posiadania drukarki do wydruku czarno-białego bądź telefonu lub urządzenia mobilnego (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługującego pliki pdf umożliwiającego późniejsze wygenerowanie zakupionego biletu online.
 4. Do dokonania zakupu online biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za kupowane bilety.
 7. Zapłata za zamówienie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
 8. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24, którego właścicielem jest firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznania, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, tel. +48 61 642 93 44, fax. +48 61 642 9031.
 9. Agentem Rozliczeniowym dla systemu Przelewy 24 jest PayPro S.A., które prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 10. Ceny podane przy każdym bilecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek od towarów i usług - VAT) oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

§ 2. Ogólne zasady składania zamówienia online

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru www.teatr-zydowski.art.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
  • wyboru konkretnego wydarzenia,
  • wyboru miejsc/a-zamawianych biletów, wyboru/określenia ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość,
  • podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania,
  • adresu e-mail, numeru telefonu,
  • zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu,
  • złożenia przez Kupującego zamówienia online,
  • dokonania przez Kupującego zapłaty za zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego,
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Teatr umożliwia zapisanie przez Klienta Regulaminu na trwałym nośniku danych.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Anulowanie bądź modyfikacja zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. W przypadku automatycznego anulowania zamówienie online środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostają u operatora systemu płatniczego firmę DialCom24 Sp. z o.o. (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), właściciela portalu Przelewy24, z którym należy się wówczas bezpośrednio kontaktować drogą mailową: info@bilety24.pl, serwis@przelewy24.pl lub telefonicznie (tel. 48 61 642 93 44), wówczas operator systemu płatniczego poinformuje Kupującego droga mailową o sposobie dalszego postępowania. Środki pieniężne pozostające u operatora systemu płatniczego mogą zostać zwrócone na konto bankowe Kupującego lub mogą być wykorzystane przy składaniu kolejnego zamówienia online na stronie Teatru.
 8. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego Przelewy24 oraz za działania lub zaniechania DialCom24 Sp. z o.o.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Teatr może wystawić fakturę VAT na życzenie Kupującego, wyłącznie z danymi Kupującego podanymi przy zakupie biletu. Kupujący zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: kasa@teatr-zydowski.art.pl lub bow@teatr-zydowski.art.pl. Faktura VAT wysłana jest w formie pliku PDF.

§ 3. Szczegółowe zasady sprzedaży online biletów

 1. Sprzedaż online biletów na określone wydarzenie kończy się na 2 godziny przed jego rozpoczęciem. W przypadku wybranych wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online biletów.
 2. Obsługą sprzedaży biletów online ze strony Teatru zajmuje się „SoftCOM”, którego właścicielem jest firma: SoftCOM Spółka jawna Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 115, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000139266, NIP: 895-17-81-314, REGON: 932843464
 3. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenach nominalnych wskazanych w panelu zakupu online.
 4. Teatr zastrzega sobie prawo do udostępnienia do sprzedaży online biletów ulgowych tylko na wybrane wydarzenia.
 5. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 6. Kupujący posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu na wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu bilet ulgowy traci swoją ważność bez możliwości uczestniczenia w wydarzeniu i możliwości zwrotu biletu. W takim przypadku Teatr oferuje możliwość uczestniczenia w wydarzeniu jedynie po uiszczeniu dopłaty do pełnej ceny biletu w kasie Teatru przed wydarzeniem. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Widza.
 7. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 biletów na dane wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów dostępnych przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych wydarzeń.
 8. Po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online wraz z biletem, zapisanym w formie pliku PDF. Bilet należy wydrukować oraz zapisać na trwałym nośniku danych. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
 9. Bilet może być okazany na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, z którego jest możliwość odczytania kodu 2D za pomocą skanera do kontroli biletów. Urządzenie mobilne może wymagać dostępu do Internetu, za którego koszt połączenia ponosi Kupujący zgodnie z taryfą Jego operatora.
 10. Kupujący jest zobowiązany do okazania biletu w momencie wejścia na wydarzenie.
 11. Kupujący nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych biletu. W przypadku wykrycia takich działań bilet traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.
 12. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest przerobiony lub podrobiony, zniszczony lub nieczytelny a weryfikacja kodu jest niemożliwa lub gdy kod biletu został już użyty.
 13. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 14. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania biletu osobom trzecim.
 15. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero podczas przerwy w wydarzeniu, jeżeli została ona przewidziana.
 16. Zwrot niewykorzystanych biletów na wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy.
 17. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 18. W związku z ograniczeniami, o jakich mowa w ust. 17, Teatr czasowo lub na stałe może wprowadzić dodatkowy rodzaj biletu - „bilet z certyfikatem COVID”.
 19. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 18, widz może wziąć udział w Wydarzeniu pod warunkiem okazania pracownikowi obsługi widzów przy wejściu do Teatru biletu wraz z unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się̨ w czasie pandemii COVID-19.
 20. Nieokazanie co najmniej jednego z zaświadczeń, o których mowa w ust. 19 skutkuje odmową wstępu na Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot środków za bilet.

§ 4. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży biletu zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Kupującemu nie przysługuje.

§ 5. Zwrot biletów na wydarzenia

 1. Bilety zakupione online można zwracać do 7 dni przed datą wydarzenia.
 2. Zwrot płatności za bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Teatr zgłoszenia o chęci dokonania zwrotu biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany przez Kupującego
 3. W celu uzyskania zwrotu kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć dokonania zwrotu do kas Teatru kasa@teatr-zydowski.art.pl lub Biura Organizacji Widowni, bow@teatr-zydowski.art.pl oraz postępować zgodnie z instrukcjami jej pracowników.
 4. W przypadku odwołanego wydarzenia Teatr przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty planowanego wydarzenia, jednak nie później niż do końca trwającego sezonu artystycznego, czyli do dnia 30 czerwca roku kończącego dany sezon.
 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych dla dokonania zwrotu biletu.
 6. Teatr nie prowadzi wymiany biletów.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje sprzedaży online biletów na wydarzenia oraz dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.teatr-zydowski.art.pl wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: bow@teatr-zydowski.art.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego, oraz opis przyczyny reklamacji.
 2. Teatr rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Teatr powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Reklamacje sprzedaży online biletów na wydarzenia oraz dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora Przelewy24, mail: serwis@przelewy24.pl lub telefonicznie (tel. 48 61 642 93 44).
 4. Reklamacje dostarczenia biletów domowych wymagają zgłoszenia do operatora sprzedaży biletów do operatora Bilety24 telefonicznie pod numerem telefonu: 61 642 92 36 wew. 1 lub emailem na adres: info@bilety24.pl

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz z siedzibą przy ul. Senatorskiej 35, 00-099 Warszawa.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:
  • pisemnie, na adres: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa,
  • mailowo, na adres iod@teatr-zydowski.art.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, na podstawie umowy zawartej z Kupującym, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji, lub do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, (np. w związku z obsługą systemów informatycznych, kanałów sprzedaży lub świadczące usługi księgowe), na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także do usunięcia jeśli są zbędne do realizacji celu którego dotyczą a obowiązek ich przetwarzania nie wynika z odrębnych przepisów. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.