Regulamin sprzedaży online

Jesteś tutaj

Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
W TEATRZE ŻYDOWSKIM IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH
CENTRUM KULTURY JIDYSZ W WARSZAWIE

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż biletów prowadzi Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 35, instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIK/4/99, NIP 525-000-97-95 adres e-mail bow@teatr-zydowski.art.pl telefon (22) 620 70 25.

2. Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia odbywające się w Teatrze, bądź organizowane lub współorganizowane przez Teatr.

3. Zakup biletów na wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.teatr-zydowski.org.pl jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych – połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej takiej jak: Firefox wersja 30 lub nowsza, Chrome wersja 35 lub nowsza, Internet Explorer wersja 10 lub nowsza itp., posiadania drukarki do wydruku czarno-białego bądź telefonu lub urządzenia mobilnego (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługującego pliki pdf umożliwiającego późniejsze wygenerowanie zakupionego biletu online.

4. Do dokonania zakupu online biletów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Złożenie zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za kupowane bilety.

7. Zapłata za zamówienie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

8. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24, którego właścicielem jest firma DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznania, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, tel. +48 61 642 93 44, fax. +48 61 642 90 31.

9. Agentem Rozliczeniowym dla systemu Przelewy 24 jest PayPro SA, które prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

10. Ceny podane przy każdym bilecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek od towarów i usług - VAT) oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

§ 2.
OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ONLINE

1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru www.teatr-zydowski.art.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:

a) wyboru konkretnego wydarzenia,

b) wyboru miejsc/a-zamawianych biletów, wyboru/określenia ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość,

c) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania,

d) adresu e-mail, numeru telefonu,

e) zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu,

f) złożenia przez Kupującego zamówienia online,

g) dokonania przez Kupującego zapłaty za zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego,

h) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2. Teatr umożliwia zapisanie przez Klienta Regulaminu na trwałym nośniku danych. 

3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4. Anulowanie bądź modyfikacja zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.

5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

6. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. W przypadku automatycznego anulowania zamówienie online środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostają u operatora systemu płatniczego firmę DialCom24 Sp. z o.o. (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), właściciela portalu Przelewy24, z którym należy się wówczas bezpośrednio kontaktować drogą mailową: info@bilety24.pl, serwis@przelewy24.pl lub telefonicznie (tel. 48 61 642 93 44), wówczas operator systemu płatniczego poinformuje Kupującego droga mailową o sposobie dalszego postępowania. Środki pieniężne pozostające u operatora systemu płatniczego mogą zostać zwrócone na konto bankowe Kupującego lub mogą być wykorzystane przy składaniu kolejnego zamówienia online na stronie Teatru.

8. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego Przelewy24 oraz za działania lub zaniechania DialCom24 Sp. z o.o.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Teatr może wystawić fakturę VAT na życzenie Kupującego, wyłącznie z danymi Kupującego podanymi przy zakupie biletu. Kupujący zgłasza chęć otrzymania faktury VAT drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość email na adres: kasa@teatr-zydowski.art.pl lub bow@teatr-zydowski.art.pl. Faktura VAT wysłana jest w formie pliku PDF. 

§ 3.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRZEDAŻY ONLINE BILETÓW

1. Sprzedaż online biletów na określone wydarzenie kończy się na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem. W przypadku wybranych wydarzeń Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online biletów.

2. Obsługą sprzedaży biletów online ze strony Teatru zajmuje się „vectorsoft.pl”, którego właścicielem jest firma: Vector Software Sp. z o.o., Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000222218, REGON: 015877208, NIP: 113-252-04-35. Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN.

tel.: (+48 22) 489 89 00, Fax: (+48 22) 489 89 89, biuro@vectorsoft.pl 

3. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenach nominalnych wskazanych w panelu zakupu online.

4. Teatr zastrzega sobie prawo do udostępnienia do sprzedaży online biletów ulgowych tylko na wybrane wydarzenia.

5. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.

6. Kupujący posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu na wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu bilet ulgowy traci swoją ważność bez możliwości uczestniczenia w wydarzeniu i możliwości zwrotu biletu. W takim przypadku Teatr oferuje możliwość uczestniczenia w wydarzeniu jedynie po uiszczeniu dopłaty do pełnej ceny biletu w kasie Teatru przed wydarzeniem. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Widza.

7. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 biletów na dane wydarzenie. Teatr zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów dostępnych przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych wydarzeń.

8. Po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie realizacji transakcji zakupu biletu online wraz z biletem, zapisanym w formie pliku PDF. Bilet należy wydrukować oraz zapisać na trwałym nośniku danych. Do wydruku biletu domowego należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.

9. Bilet może być okazany na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, z którego jest możliwość odczytania kodu 2D za pomocą skanera do kontroli biletów. Urządzenie mobilne może wymagać dostępu do Internetu, za którego koszt połączenia ponosi Kupujący zgodnie z taryfą Jego operatora.

10. Kupujący jest zobowiązany do okazania biletu w momencie wejścia na wydarzenie.

11. Kupujący nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych biletu. W przypadku wykrycia takich działań bilet traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.

12. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest przerobiony lub podrobiony, zniszczony lub nieczytelny a weryfikacja kodu jest niemożliwa lub gdy kod biletu został już użyty.

13. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.

14. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania biletu osobom trzecim. 

15. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero podczas przerwy w wydarzeniu, jeżeli została ona przewidziana.

16. Zwrot niewykorzystanych biletów na wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy.

§ 4.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży biletu zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Kupującemu nie przysługuje.

§ 5.
ZWROT BILETÓW NA WYDARZENIA

1. Bilety zakupione online można zwracać do 7 dni przed datą wydarzenia.

2. Zwrot płatności za bilety nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Teatr zgłoszenia o chęci dokonania zwrotu biletu, przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany przez kupującego. 

3. W celu uzyskania zwrotu kupujący jest zobowiązany zgłosić chęć dokonania zwrotu do kas Teatru kasa@teatr-zydowski.art.pl lub Biura Organizacji Widowni, bow@teatr-zydowski.art.pl oraz postępować zgodnie z instrukcjami jej pracowników.

4. W przypadku odwołanego wydarzenia Teatr przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty planowanego wydarzenia, jednak nie później niż do końca trwającego sezonu artystycznego, czyli do dnia 30 czerwca roku kończącego dany sezon.

5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych dla dokonania zwrotu biletu.

6. Teatr nie prowadzi wymiany biletów.

§ 6.
REKLAMACJE 

1. Reklamacje sprzedaży online biletów na wydarzenia oraz dotyczące funkcjonowania strony internetowej www.teatr-zydowski.art.pl wymagają zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: bow@teatr-zydowski.art.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego, oraz opis przyczyny reklamacji.

2. Teatr rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Teatr powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. Reklamacje sprzedaży online biletów na wydarzenia dotyczące:

 - płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora Przelewy24, mail: serwis@przelewy24.pl lub telefonicznie (tel. 48 61 642 93 44)
 - dostarczenia biletów domowych wymagają zgłoszenia do operatora sprzedaży biletów do operatora Bilety24 telefonicznie pod numerem telefonu: 61 642 92 36 wew. 1 lub emailem na adres: info@bilety24.pl

§ 7.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego z zastrzeżeniem §2 ust. 8; §4 ust. 2 niniejszego regulaminu jest Teatr.

2. Kupujący wyraża odrębna zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów.

3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.

5. Teatr, na podstawie odrębnej umowy, przekazuje firmie Przelewy24 dane osobowe Kupującego w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online biletów, a także w celu wypełnienia przez Przelewy24 obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

6. Teatr stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Teatru, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

7. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Teatru.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.

2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

3. Teatr zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia sprzedaży biletów online na stronie Teatru, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

5. Teatr zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

6. Teatr nie zwraca kosztów dojazdu Kupującego do miejsca, w którym dane wydarzenie się odbywa.

7. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu sprzedaży online biletów. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.teatr-zydowskia.art.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Teatr umożliwia zapisanie przez Klienta Regulaminu na trwałym nośniku danych.

Załączniki