Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wysyłką newslettera

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz,
00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35.

2. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych:

  • pisemnie na adres: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35,
  • pocztą elektroniczną: iod@teatr-zydowski.art.pl

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, w celach marketingowych.

4. Profilowanie i przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:
Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, z którymi Administrator współpracuje na mocy odrębnych umów.

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w odniesieniu do przekazanych danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zapomnienia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (ostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przeniesienie jest technicznie możliwe).

W celu skorzystania z powyższych uprawnień powinien Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Teatrze (iod@teatr-zydowski.art.pl).
Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Czas przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.